menukalendarium
Poniedziałek, 2018-02-26
Imieniny:
Bogumiła, Eweliny
statystyki
Odwiedziło nas: 156616 osób
Do końca roku: 308 dni
Do wakacji: 116 dni
ankieta

Czy podoba Ci się nasza szkolna strona?

Pokaż wyniki
poleć nas

Poinformuj znajomych o istnieniu strony, przez kliknięcie w link poleć nas.

newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o tym co się dzieje w naszej szkole (wycieczki, akademie, rady rodzicielskie) - zapisz się na naszą listę mailingową.

Logo BIP

STATUT

Jesteś tu: » Strona startowa » STATUT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUT

 

SZKOŁY  PODSTAWOWEJ

 

IM. ŚW. JANA  BOSKO

 

W  ZAKRZOWIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ I

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

 1. Szkoła nosi nazwę : Szkoła Podstawowa im. św. Jana Bosko, zwana dalej szkołą.
 2. Adres szkoły : 32-003 Zakrzów nr 323, województwo małopolskie.
 3. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Niepołomice.
 4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie.
 5. Szkoła  posiada:

a/ pieczęć urzędową okrągłą dużą i małą,

b/ stempel prostokątny z nazwą, adresem .

 1. Szkoła  posiada hymn, sztandar i własny ceremoniał szkolny. Hymn, sztandar

i ceremoniał szkolny uchwala Rada Pedagogiczna.

 1. Awers sztandaru stanowi jasno popielate tło z wyhaftowaną postacią patrona szkoły św. Jana Bosko z chłopcem. Nazwa szkoły umieszczona jest nad i pod postacią. Rewers sztandaru stanowi czerwone tło z wyhaftowanym białym orłem   w koronie. Sztandar oraz insygnia pocztu sztandarowego przechowywane                są w zamykanej gablocie.
 2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację szkolną zgodnie z odrębnymi

przepisami.

 1. Zasady prowadzonej przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają

     odrębne przepisy.

 

§ 2

 

 1. 1.    Szkoła kształci uczniów w oparciu o Szkolny Zestaw Programów Nauczania,

uwzględniający podstawę programową dla tego etapu kształcenia.

 1. 2.    Nauka w szkole trwa sześć lat i kończy się zewnętrznym sprawdzianem.
 2. 3.    Szkoła wydaje świadectwa ukończenia szkoły, duplikaty świadectw oraz inne druki szkolne i dokumenty na zasadach określonych przez szczegółowe przepisy władz oświatowych.
 3. 4.    Świadectwo ukończenia szkoły upoważnia absolwentów do kontynuowania nauki

w szkołach gimnazjalnych.

 1. 5.    Uczniami szkoły są dzieci w wieku określonym przez Ustawę o systemie oświaty.
 2. 6.    Roczne przygotowanie przedszkolne dziecka zakończone zostaje diagnozą pedagogiczno-psychologiczną.
 3. 7.    W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone .
 4. 8.    Decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego podejmuje Dyrektor , po zasięgnięciu opinii PPP.
 5. 9.    Na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych dyrektor szkoły do, której dziecko zostało przyjęte, może zezwolić w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego, poza szkołą.

10. Dziecko spełniające obowiązek szkolny poza szkołą ma obowiązek przystępować do egzaminów klasyfikacyjnych na koniec okresów .

Zezwolenie, o którym mowa w pkt.9, może być wydane, jeżeli:

1)    wniosek o wydanie zezwolenia został złożony do dnia 31maja;

2)   do wniosku dołączono:

a)    opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej,

b)   oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia,

c)    zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.

11. Zezwolenie, o którym mowa w pkt.9 może zostać cofnięte w przypadku stwierdzenia braku warunków do spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą lub  w przypadku niezdania przez dziecko egzaminów klasyfikacyjnych.

12. Dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą otrzymuje świadectwo ukończenia poszczególnych klas danej szkoły po zdaniu egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia, uzgodnionej na dany rok szkolny               z dyrektorem szkoły, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.44 ust.6 ustawy, przez szkołę, której dyrektor zezwolił na spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. Dziecku takiemu nie ustala się oceny zachowania.

13. Roczna i końcowa klasyfikacja ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą odbywa się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.44 ust.6.

14. Dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą ma prawo uczestniczyć w szkole w nadobowiązkowych zajęciach pozalekcyjnych.

15. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w pkt.10, następuje:

1)    na wniosek rodziców;

2)   jeżeli dziecko z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpiło do egzaminu klasyfikacyjnego, albo nie zdało rocznych egzaminów klasyfikacyjnych;

3)   w razie wydania zezwolenia z naruszeniem prawa.

 

 

ROZDZIAŁ II

 

 

§ 3

Cele i zadania szkoły

 

 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności

a)    umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności na możliwie jak najwyższym poziomie, uwzględniającym indywidualny rytm rozwoju ucznia, niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły i podjęcia dalszego kształcenia;

b)   otacza opieką i zapewnia bezpieczeństwo wszystkim uczniom podczas zajęć programowych, odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły;

c)    kształtuje podstawy wychowawcze zgodnie z akceptowanym społecznie programem wychowawczym szkoły;

d)   realizuje program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb ich środowiska;

e)   zgodnie z misją szkoły dąży do kształtowania postawy twórczej uczniów;

f)    dba o kształtowanie uczuć patriotycznych i poczucie przynależności do “Małej Ojczyzny”;

g)   upowszechnia wiedzę ekologiczną wśród uczniów i ich Rodziców;

h)   współpracuje z Rodzicami w wypełnianiu funkcji wychowawczo-opiekuńczych;

i)     zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną wszystkim uczniom oraz organizuje opiekę nad uczniami, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych i losowych potrzebne jest organizowanie zajęć wyrównawczych lub innych form pomocy;

j)    wspiera zdrowie psychiczne i fizyczne uczniów, pomagając im w zdobywaniu wiedzy o zagrożeniach dla zdrowia oraz w nabywaniu umiejętności przeciwdziałania tym zagrożeniom;

k)   zapewnia odpowiednie warunki nauczania.

 1. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Niepołomicach i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce w ramach poradnictwa psychologicznego.
 2. Szkoła stara się pomagać uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej bądź losowej, w miarę swoich możliwości finansowych, ze środków własnych, Komitetu Rodzicielskiego lub uzyskanych dzięki darowiznom osób trzecich (współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej).

 

§ 4

 

 

 1. Szkoła ma własny, autorski program wychowawczy, oparty na pedagogice Patrona Szkoły św. Jana Bosko, który służy w szczególności :

a)    rozwijaniu odpowiedzialności, miłości Ojczyzny , szacunku dla drugiego człowieka, tolerancji ;

b)   tworzeniu warunków do wszechstronnego rozwoju uczniów, osiągania sukcesów na miarę możliwości ;

c)    rozwijaniu zdolności samodzielnego i twórczego myślenia oraz umiejętności interpersonalnych i pracy w zespołach;

d)   budowaniu więzi ze swoim regionem i uczeniu współodpowiedzialności za jego losy;

e)   budzeniu i kształtowaniu postawy proekologicznej.

 

 1. Szkoła posiada własny program profilaktyki zgodny z diagnozą środowiskową i programem wychowawczym szkoły, uwzględniający potrzeby rozwojowe i środowiskowe uczniów.

 

§ 5

 

 

1. W szkole obowiązuje jednolity strój – mundurek, którego wzór ustala i znosi   Dyrektor szkoły na wniosek Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej i Samorządu U czniowskiego.

a)    dla chłopców jest to granatowa bluza bez rękawów zapinana na guziki, z błękitnymi obszyciami i błękitnym napisem na kieszonce, znajdującej się na wysokości piersi, o treści” Szkoła Podstawowa w Zakrzowie”,

b)   dla dziewczynek jest to granatowy bezrękawnik nad kolana , wiązany z tyłu,

 z błękitnymi obszyciami i błękitnym napisem na kieszonce znajdującej się na wysokości piersi, o treści „ Szkoła Podstawowa w Zakrzowie”.

 

 

 

 

 

 

 

§ 6

 

Zasady rekrutacji do klasy I szkoły w roku szkolnym 2014/15/16

 

 1. Do klasy pierwszej szkoły,  dzieci zamieszkałe w  obwodzie(tj. z Zakrzowa     

   i Ochmanowa),przyjmuje się z urzędu na podstawie zgłoszenia rodzica.

 1. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły, mogą być przyjęci do klasy

    pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła   

   dysponuje wolnymi miejscami.

 1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica kandydata  

        złożony zgodnie z określonym wzorem, do dyrektora szkoły, w podanym  

        terminie.( w roku szkolnym 2013/14 od dnia 03.03.2014 do 14.03.2014 r)

 1. Postępowanie rekrutacyjne do szkoły przeprowadza komisja rekrutacyjna

         powołana przez dyrektora szkoły na podstawie odrębnych przepisów.

 1. Zadania komisji rekrutacyjnej oraz etapy jej pracy określają przepisy ustawy

        o systemie oświaty i na ich podstawie opracowana została w szkole procedura.

 1. Ustala się kryteria rekrutacji do klasy pierwszej kandydatów zamieszkałych  

         poza obwodem szkoły.

      a) kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w naszej szkole

      b) do szkoły uczęszcza rodzeństwo kandydata.

      c) rodzic kandydata jest absolwentem szkoły.

      d) kandydat jest niepełnosprawny

      e) kandydat wychowuje się w rodzinie wielodzietnej

      f) kandydat  jest dzieckiem rodzica, który wychowuje go samotnie

     7. Ustala się terminy postępowania rekrutacyjnego kandydatów zamieszkałych   

         poza obwodem Szkoły:

     1. Składanie wniosków  od 03.03. do 14.03.2014 r

     2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów  zakwalifikowanych i   

         niezakwalifikowanych do 23.04.2014

3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych   

        do 29.04.2014

     4. Potwierdzenie woli rodzica o uczęszczaniu dziecka do szkoły.

     8. Ustala się następujący sposób przeliczania punktów:

   1.  Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w szkole - 5 pkt

   2. Do szkoły uczęszcza rodzeństwo kandydata - 10 pkt

   3. Rodzic kandydata jest absolwentem szkoły - 5 pkt

   4. Kandydat jest zstępnym pracownika szkoły -10 pkt

   5. Niepełnosprawność kandydata – 10 pkt

   6. Wielodzietność rodziny – 10 pkt

   7. Osoba samotnie wychowująca dziecko – 10 pkt

   8. Postępowanie odwoławcze określa ustawa o systemie oświaty i procedura  

       szkolna opracowana na jej podstawie.
   9.Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania  rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje   

      wolnymi miejscami dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające      

      w   terminie do końca sierpnia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 10.O przyjęciu dziecka do szkoły w trakcie roku szkolnego, w tym do klas  

     pierwszych decyduje dyrektor, z wyjątkiem dzieci zamieszkałych w obwodzie  

     szkoły, które są przyjmowane z urzędu, zgodnie z odrębnymi przepisami. Jeżeli

     przyjęcie ucznia wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły

     powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia

     po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

 

                                        

 

ROZDZIAŁ III

 

Organizacja szkoły

 

§ 7

 1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
 2. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry, a uczniowie są klasyfikowani w styczniu (klasyfikacja śródroczna) i czerwcu (klasyfikacja roczna).

 

 

§ 8

 

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym oraz liczbę nauczycieli w podziale na stopnie awansu zawodowego ustala arkusz organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania, do 30 kwietnia i zatwierdzony przez organ prowadzący do 30 maja każdego roku.

 

 

 

§ 9

 

 1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć precyzuje tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

§ 10

 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.
 2. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach  z języków obcych i informatyki
 3. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów .
 4. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30, podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w ust. 2, można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.
 5. Zajęcia z wychowania fiz. prowadzone są w grupach liczących od 12 do26uczniów

 

§ 11

 

 1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
 2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
 3. Dyrektor szkoły, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem prowadzącym, ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć, np. zajęcia wyrównawcze, nauczanie języków obcych, koła zainteresowań, które mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych.

 

§ 12

 

 1. W szkole może być prowadzona działalność innowacyjna i eksperymentalna według odrębnych przepisów, jeżeli organ prowadzący szkołę wyrazi zgodę na finansowanie planowanych działań.
 2. Uchwały w sprawach wprowadzania innowacji edukacyjnych podejmuje Rada Pedagogiczna.
 3. Działalność, o której mowa w ust. 1 może być prowadzona na podstawie programów opracowanych przez szkołę lub zainicjowanych przez władze oświatowe.

 

§ 13

 

 1. W szkole istnieje biblioteka szkolna.
 2. Pracę biblioteki szkolnej reguluje odrębny regulamin oraz plan pracy ustalany corocznie.

 

§14

 

 1. Szkoła współpracuje w zakresie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej z Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Podłężu.

 

§ 15

 

 1. Dyrektor szkoły nadzoruje opracowanie dokumentu korelującego współpracę szkoły z innymi placówkami w zakresie realizacji zadań statutowych szkoły.

 

 

§ 16

Organy szkoły

 

1    Organami szkoły są :

a)    Dyrektor szkoły;

b/ Rada Pedagogiczna;

c/ Samorząd Uczniowski;

d/ Rada Rodziców.

 

 

 

 

§ 17

Dyrektor szkoły

 

 1. Odpowiada za przestrzeganie postanowień zawartych w art. 7 ustawy o systemie oświaty, w części dotyczącej szkół publicznych, a w szczególności za :

a)    prawidłową realizację programu nauczania z uwzględnieniem obowiązujących podstaw programowych;

b)   prawidłową konstrukcję szkolnego planu nauczania;

c)    realizację planu wychowawczego szkoły;

d)   realizację programu profilaktycznego szkoły;

e)   dopuszcza do realizacji programy nauczania po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej;

f)    opracowanie strategii rozwoju szkoły;

g)   przestrzeganie konwencji o prawach dziecka;

h)   klasyfikację uczniów przeprowadzaną zgodnie z zasadami ustalonymi przez ministra edukacji;

i)     wewnątrzszkolne ocenianie uczniów;

j)    prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie z odrębnymi przepisami;

k)   planowanie, organizowanie i mierzenie jakości pracy w szkole;

l)     stworzenie odpowiedniej atmosfery pracy i nauki, gwarantującej bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne uczniów oraz wszystkich pracowników szkoły;

m)  zwalnia uczniów w uzasadnionych przypadkach, w drodze decyzji, z obowiązku realizacji zajęć wychowania fizycznego , informatyki i j. angielskiego;

 

2   Sprawuje nadzór pedagogiczny, a szczególnie :

a)    Obserwuje zajęcia dydaktyczno - wychowawcze nauczycieli zgodnie z przyjętym planem;

b)   tworzy przejrzysty system oceniania nauczycieli;

c)    tworzy warunki do powstania wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia nauczycieli;

d)   zapewnia warunki do realizowania awansu zawodowego nauczycieli.

3   Jest przełożonym dla zatrudnionych w szkole nauczycieli oraz innych pracowników

szkoły nie będących nauczycielami :

a)    ustala zakres obowiązków dla nauczycieli i innych pracowników szkoły;

b)   zatrudnia i zwalnia nauczycieli i innych pracowników;

c)    przyznaje nagrody dyrektora i kary porządkowe;

d)   występuje z wnioskami w sprawach odznaczeń, wyróżnień.

4   Kieruje działalnością szkoły w zakresie :

a)    reprezentowania szkoły na zewnątrz;

b)   stwarzania warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów;

c)    sprawowania opieki nad uczniami;

d)   dysponowania środkami przewidzianymi w planie finansowym szkoły;

e)   dbałości o mienie szkoły;

f)    realizowania uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących;

g)   kierowania procesem rekrutacji uczniów;

h)   opracowania arkusza organizacyjnego szkoły i przedkładania do zatwierdzenia organowi prowadzącemu ;

i)     innych zadań wynikających ze szczegółowych przepisów prawa oświatowego.

16. Zapewnia odpowiedni stan bezpieczeństwa i higieny pracy, przygotowując  procedury dotyczące zachowania podczas zagrożenia zdrowia i życia uczniów i pracowników szkoły.

17. Egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i pracowników szkoły zasad higieny i

    bezpieczeństwa pracy oraz dbałości o czystość i estetykę .

18. Sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno-gospodarczą szkoły.

19. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły; zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za gospodarkę finansową i rachunkową  szkoły, a także za organizowanie  administracyjnej, finansowej, gospodarczej obsługi szkoły.

20. Wdraża i monitoruje takie elementy kontroli zarządczej, aby jednostka osiągała wyznaczone cele w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

 

 

§ 18

 

 1. W przypadku nieobecności Dyrektora szkoły zastępuje go nauczyciel pełniący funkcję społecznego zastępcy dyrektora lub inny nauczyciel, którego wyznacza Dyrektor szkoły .
 2. Zakres czynności społecznego zastępcy określa Dyrektor szkoły.

 

§ 19

Rada Pedagogiczna

 

 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor szkoły.
 3. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej lub deleguje ten obowiązek na innych członków RP,  w  sytuacjach uzasadnionych.
 4. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
 5. Rada Pedagogiczna tworzy na początku każdego roku szkolnego zespół wychowawców i zespół nauczycieli uczących w danym oddziale.
 6. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy :

a)    zatwierdzanie planów pracy szkoły;

b)   podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

c)    podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;

d)   podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów;

e)   ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;

f)    uchwalanie zmian statutu szkoły;

g)   występowanie z wnioskiem o odwołanie z funkcji Dyrektora szkoły;

h)   uchwalanie zmian w szkolnym systemie oceniania;

i)     podejmowania uchwał o sposobie wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego nie później niż do 31 sierpnia każdego roku;

 1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności :

a)    organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

b)   wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń i nagród;

c)    opiniowanie Szkolnego Zestawu Programów Nauczania przed dopuszczeniem  przez Dyrektora do realizacji.

 1. Do kompetencji Rady Pedagogicznej ponadto należy:

a)    ustalanie szkolnego zestawu programów nauczania,

b)   ustalanie szkolnego zestawu podręczników;

 1. Przewodniczący Rady Pedagogicznej ustala harmonogram spotkań Rady Pedagogicznej na początku każdego roku szkolnego.

10. Spotkania Rady Pedagogicznej mogą odbywać się poza ustalonym harmonogramem zgodnie z potrzebą chwili.

 1. Obecność wszystkich członków na zebraniach Rady jest obowiązkowa.

12. Zebrania Rady są protokołowane.

13. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady.

14. Uchwały mają charakter aktu prawnego i są ewidencjonowane w rejestrze uchwał.

15. Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwały podjętej w ramach kompetencji stanowiącej, niezgodnej z przepisami prawa.

16. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor szkoły niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

17.Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do objęcia tajemnicą spraw   

     poruszanych podczas posiedzeń RP.

 

§ 20

Samorząd Uczniowski

 

 1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.
 2. Organy Samorządu są jedynymi  reprezentantami ogółu uczniów.
 3. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących interesów uczniów.
 4. Samorząd Uczniowski działa w oparciu o własny regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
 5. Regulamin określa zasady wybierania i działania organów Samorządu, cele i zasady oraz formy działalności Samorządu, a także zasady wybierania opiekuna.

 

§ 21

Rada Rodziców

 

 1. W szkole  działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów Szkoły.
 2. Zasady wyboru Rady Rodziców określa ustawa o systemie oświaty.

a)            W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, 2wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału,

b)           W wyborach, o których mowa w pkt. ”a”, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.

c)            Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

 

 1. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być 

    sprzeczny  ze Statutem Szkoły i określa w szczególności:

a/ wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady,

      b/ szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz

           przedstawicieli tych rad do rady rodziców szkoły.

 

 1. Rada Rodziców w realizacji zadań szkoły jest samorządnym przedstawicielem

    rodziców współdziałającym z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną,

    Samorządem Uczniowskim, władzami oświatowymi i gminnymi oraz innymi

     organizacjami i instytucjami.

 1. Rada Rodziców wspiera działalność statutową szkoły oraz może gromadzić  fundusze z  dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł. Zasady wydatkowania środków   oraz  sposób ich rozliczania określa regulamin.
 2. Do uprawnień i obowiązków Rady Rodziców należy:

   a/ pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły,

   b/ współpraca z środowiskiem lokalnym i zakładami pracy,

   c/ wyrażanie zgody na działanie organizacji i stowarzyszeń w szkole,

   d/ udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu, organizacjom młodzieżowym

       i społecznym działającym w szkole,

   e/ występowanie do Dyrektora Szkoły w sprawach organizacji zajęć

       pozalekcyjnych  i przedmiotów nadobowiązkowych,

   f/ wyrażanie opinii w sprawie oceny nauczyciela ubiegającego się o wyższy stopień

       awansu zawodowego,

   g/ występowania do Dyrektora z wnioskiem w sprawie dokonania oceny pracy

       nauczyciela,

   h/ delegowanie swoich przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko

       Dyrektora Szkoły,

   i/ uchwalanie  w porozumieniu z Radą Pedagogiczną  programów działania szkoły

       w zakresie wychowania oraz profilaktyki  /jeżeli do 30.10.  Rada Rodziców           

       nie ustali ich z Radą Pedagogiczną , to ustala je Dyrektor w porozumieniu                

       z organem  nadzorującym/,

    j/opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia

      lub wychowania, o którym mowa w art. 34 ust. 2 USO,

    k/ opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły.

   

§ 22

Zasady współdziałania organów szkoły :

 

 1. Organa  szkoły planują swoją działalność na rok szkolny. Kopie planów działania

winny  być przekazane do wiadomości Dyrektora Szkoły.

 1. Każdy organ szkoły, po analizie planów działania pozostałych organów  może

włączyć się do rozwiązywania  problemów szkoły, proponując swoją opinię lub

stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.

 1. Organa Szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne  zebranie przedstawicieli innych organów w celu wymiany informacji i poglądów.
 2. Uchwały organów szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących podaje się do ogólnej wiadomości w szkole.
 3. W ramach współpracy i współdziałania pomiędzy organami szkoły:

a)    przewodniczący zapraszają  się na zebrania  organów – z wyjątkiem tych 

        posiedzeń rady pedagogicznej, gdzie omawiane są sprawy objęte tajemnicą  

        rady zgodnie z art. 43 ustawy o systemie oświaty,

b)   przewodniczący organów informują się nawzajem o projektach zmian         

 w  Regulaminach ich działalności.

 1. Do rozwiązywania sporów i konfliktów powołuje się komisję w składzie:

a/  przewodniczący organów szkoły,

b/ po dwóch przedstawicieli organów  ew., mediator, negocjator.

 1. W przypadku nierozstrzygnięcia sporu w drodze uzgodnienia stanowiska

w trakcie trzech kolejnych posiedzeń, sprawę przekazuje się do organu prowadzącego / ew. sprawującego nadzór pedagogiczny/. Czas pracy komisji

nie może przekroczyć 2 tygodni.

 1. Posiedzenie komisji jest ważne o ile uczestniczy w nim co najmniej 2/3 powołanych osób.
 2. Z posiedzeń komisji  sporządzany jest protokół , pod którym podpisują  się wszyscy obecni.
 3. Członkowie komisji wybierają  spośród siebie przewodniczącego komisji i protokolanta. Funkcji tych nie mogą pełnić przewodniczący organów szkoły.
 4. Wyniki pracy komisji są jawne dla wszystkich organów szkoły.

 

 

ROZDZIAŁ IV

 

§ 23

 

 1. Dyrektor szkoły nadzoruje opracowanie dokumentu korelującego współpracę szkoły z innymi placówkami w zakresie realizacji zadań statutowych szkoły.

 

ROZDZIAŁ V

 

§ 24

Współpraca z Rodzicami

 

 1. Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia uczniów.
 2. Rodzice mają prawo do :

a)    znajomości zadań i zamierzeń edukacyjnych w szkole i klasie;

b)   uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postępów lub trudności w nauce, bądź zachowaniu;

c)    znajomości wewnątrzszkolnego systemu oceniania uczniów wraz ze szczegółowymi kryteriami ocen, a w szczególności do znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów;

d)   uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci;

e)   wyrażania opinii i występowania z wnioskami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły za pośrednictwem rady rodziców;

f)    wyrażania opinii na temat planowanych wycieczek szkolnych;

g)   wyrażania zgody na uczestnictwo dziecka w wycieczkach i zawodach szkolnych;

h)   występowania z wnioskiem o indywidualny tok nauczania lub indywidualny program nauczania;

i)     występowania z wnioskiem o umożliwienie poprawy ustalonej klasyfikacyjnej oceny końcowej z zajęć edukacyjnych;

j)    występowania z wnioskiem o zbadanie trybu wystawienia, niezgodnej ich zdaniem, końcowej oceny z zachowania;

k)   uzyskania porady pedagoga szkolnego i poradni psychologiczno-pedagogicznej w przypadku stwierdzenia konieczności pomocy dziecku.

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) w zakresie współpracy ze szkołą, zobowiązani są do:

a)    zapewnienia dziecku warunków kształcenia się;

b)   zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka do szkoły;

c)    przekazywania informacji na temat stanu zdrowia dziecka, mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo i funkcjonowanie dziecka w szkole;

d)   usprawiedliwiania nieobecności dziecka w szkole;

e)   brania odpowiedzialności za działania swego dziecka wymierzone przeciw społeczności szkolnej lub mieniu szkolnemu;

f)       zapoznania się ze statutem szkoły i przestrzeganiem go w zakresie ich dotyczącym.

 1. Szkoła organizuje stałe spotkania z Rodzicami (indywidualne podczas dni otwartych szkoły, w formie zebrań wszystkich rodziców).
 2. Harmonogram spotkań z Rodzicami ustala się na początku każdego roku szkolnego, podając do publicznej wiadomości.
 

ROZDZIAŁ VI

 

§ 25

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

 

 1. Dyrektor zatrudnia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.
 3. Zakres czynności pracowników administracji i obsługi określa Dyrektor szkoły.
 4. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
 5. Do zadań nauczycieli należy w szczególności :

a)    odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów;

b)   odpowiedzialność za prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego i poziom wyników nauczania;

c)    ustalanie bieżącej, śródrocznej i rocznej oceny ucznia;

d)   realizacja zadań wyznaczonych w planie szkoły i przydzielonych corocznie przez Dyrektora;

e)   dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny;

f)    wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań;

g)   bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów zgodnie z przyjętymi kryteriami i wymaganiami oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów;

h)   udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu

o rozpoznanie potrzeb uczniów;

i)     motywować uczniów do pracy nad poszerzaniem swojej wiedzy i doskonaleniem umiejętności,

j)    doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej,

k)   nauczyciel ma obowiązek uczestniczenia w procedurach sprawdzianu po klasie VI;

l)     nauczyciel ma obowiązek przedstawić Dyrektorowi Szkoły przed nawiązaniem stosunku do pracy, informację  z krajowego Rejestru, że nie był karany.

 1. Nauczyciel ma prawo do:

a)    wyboru programu realizowanych zajęć edukacyjnych;

b)   wyboru zestawu podręczników do realizowanych zajęć edukacyjnych;

c)    pomocy merytorycznej ze strony Dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej, pedagoga i instytucji wspierających pracę szkoły;

d)   prowadzenia innowacji i eksperymentów pedagogicznych zatwierdzonych uchwałą Rady Pedagogicznej;

e)   występowanie do Dyrektora szkoły z wnioskiem o dokonanie oceny pracy.

 

§ 26

 

 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest:

a)    ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb;

b)   zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania;

c)    korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych;

d)   tworzenie ścieżek międzyprzedmiotowych i realizację lekcji międzyprzedmiotowych;

e)   wypracowanie form pomocy uczniom z deficytami rozwojowymi oraz form pracy z uczniem szczególnie uzdolnionym;

f)    organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli;

g)   współpraca w zakresie szkolnego mierzenia jakości pracy szkoły;

h)   prowadzenie pracy dydaktyczno - wychowawczej zgodnie z koncepcją planu wychowawczego  szkoły.

 1. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo – zadaniowe
 2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora na wniosek zespołu.
 3. Nauczyciel ma obowiązek współpracować z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc na rzecz uczniów.

 

§ 27

 

 1. Nauczyciel odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły za osiągane efekty prowadzonych zajęć edukacyjnych.
 2. Nauczyciel odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły, cywilnie lub karnie za :

a)    nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku  uczniowskiego;

b)   tragiczne skutki wynikłe z braku swego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych, w czasie przydzielonych mu dyżurów;

c)    nieprzestrzeganie statutu szkoły;

d)   nieprzestrzeganie dyscypliny pracy.

 

§ 28

 

 1. Oddziałem klasy opiekuje się nauczyciel wychowawca.
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 3. Formy spełniania zadań wychowawcy powinny być dostosowane do potrzeb uczniów oraz warunków środowiskowych szkoły.
 4. Wychowawca winien uwzględnić w swojej pracy koncepcję planu wychowawczego  i planu profilaktyki szkoły.
 5. Wychowawca ma szczególną uwagę zwrócić na zadania szkoły zapisane w podstawie programowej kształcenia ogólnego, na kształtowanie postawy tolerancji i humanitaryzmu.
 6. Wychowawca klasy jest powoływany przez Dyrektora szkoły.
 7. Wychowawca klasy w szczególności :

a)    otacza indywidualną opieką każdego wychowanka;

b)   planuje i organizuje, wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego, ustala treści i formy lekcji wychowawczych w oparciu o plan wychowawczy szkoły;

c)    współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów ,a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka ( dotyczy to uczniów zdolnych jak i mających różne trudności i niepowodzenia );

d)   utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo - wychowawczych ich dzieci;

e)   informuje rodziców o postępach w nauce i zachowaniu dzieci na wywiadówkach i podczas spotkań indywidualnych;

f)    odpowiednio współpracuje z PP-P i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, a także zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.

 1. Wychowawca wykonuje czynności administracyjne dotyczące oddziału, a w szczególności prowadzi dokumentację przebiegu nauczania i opieki nad uczniami.
 2. Wychowawca jest odpowiedzialny za zapoznanie uczniów z prawem szkolnym, w tym ze statutem i innymi dokumentami regulującymi organizację szkoły.

10. Wychowawca jest odpowiedzialny za zapoznanie rodziców (prawnych opiekunów) dziecka ze statutem szkoły.

 1.  w przypadku nieobecności w szkole nauczyciela przedmiotu czy wychowawcy w okresie klasyfikacji czynności wystawienia oceny przewidywanej bądź klasyfikacyjnej podejmuje nauczyciel wyznaczony przez  dyrektora szkoły;

12. świadectwa za wychowawcę przebywającego na zwolnieniu lekarskim wypisuje wyznaczony przez dyrektora nauczyciel.

 

ROZDZIAŁ VII

 

§ 29

Uczniowie Szkoły:

 

 Zasady bezpieczeństwa uczniów

 

 1. Za bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne uczniów przebywających w szkole

     w czasie zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych odpowiada nauczyciel

     prowadzący  zajęcia.

 1. W pomieszczeniach o zwiększonym ryzyku (sala gimnastyczna i pracownia komputerowa) nauczyciele obowiązani są do opracowania i zapoznania uczniów z regulaminami tych pomieszczeń.

3.  W czasie przerw uczniowie opuszczają  sale lekcyjne.

4.  Za porządek pozostawiony przez uczniów po zakończonej lekcji odpowiada

     nauczyciel prowadzący zajęcia.

5.  W czasie przerw między lekcjami dyżur na korytarzu i placu przed szkołą pełnią

     nauczyciele  według opracowanego harmonogramu.

 1. Po ostatniej lekcji nauczyciel sprowadza uczniów do szatni i przekazuje pod opiekę  nauczycielowi dyżurującemu.
 2. Wychowawcy klas  0-III mają obowiązek sprawdzić, czy wszystkie dzieci zostały

odebrane zgodnie z oświadczeniami rodziców/prawnych opiekunów/.

 1. W szkole obowiązuje zakaz opuszczania terenu szkoły przez uczniów w czasie    

 przerw, zajęć edukacyjnych i zajęć pozalekcyjnych w godzinach, w których zgodnie z planem powinni przebywać na terenie szkoły.

9.  Za teren szkoły rozumie się również plac przed szkołą.

10. Uczniowie mogą wychodzić podczas przerw na plac przed szkołą, kiedy zezwalają

      na to warunki atmosferyczne.

13. Nauczyciele, jak również inni pracownicy szkoły, kontrolują obecność uczniów na zajęciach i reagują na nieuzasadnioną nieobecność informując wychowawcę lub Dyrektora szkoły.

14. Uczeń może opuścić szkołę w czasie trwania zajęć edukacyjnych na pisemną prośbę rodziców (prawnych opiekunów). Decyzję podejmuje wychowawca lub Dyrektor szkoły. Do dziennika wpisuje się wtedy usprawiedliwioną nieobecność.

15. W przypadku nieobecności nauczyciela opiekę nad uczniami sprawuje wyznaczony nauczyciel.

16. Harmonogram zastępstw sporządza Dyrektor szkoły lub wyznaczony przez niego nauczyciel.

17. Zastępstwo obejmuje również dyżur pełniony przez nauczyciela podczas przerwy.

18. Nad bezpieczeństwem uczniów podczas wycieczek, wyjazdów na zawody lub konkursy czuwa kierownik wycieczki i opiekunowie.

19. Obowiązki kierownika i opiekuna wycieczki regulują odrębne przepisy.

20.Harmonogram i program wycieczki szkolnej (wyjazdy na zawody i konkursy) winien być opracowany przez kierownika wycieczki i zatwierdzony przez Dyrektora szkoły w postaci karty wycieczki.

21. Udział uczniów  w wycieczkach, wyjazdach na zawody i konkursy wymaga pisemnej zgody rodziców ( opiekunów prawnych ).

 

 

 

§ 30

 

 1. Zasady udzielania uczniom pierwszej pomocy i procedury postępowania w razie zaistnienia wypadku z udziałem uczniów określają odrębne przepisy.

 

 

§ 31

Prawa ucznia , to:

 

 1. 1.    Opieka wychowawcza i warunki zapewniające mu bezpieczeństwo i ochronę przed przemocą fizyczną bądź psychiczną oraz ochrona i poszanowanie jego godności.
 2. 2.    Przejawianie własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystywaniu wszystkich możliwości szkoły, wyrażanie opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskanie na nie wyjaśnień i odpowiedzi.
 3. 3.    Swoboda wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, jeżeli nie narusza to dobra innych osób.
 4. 4.    Sprawiedliwa, obiektywna i jawna ocena oraz ustalone sposoby kontroli postępów w nauce.
 5. 5.    Odwoływanie się od ustalonej oceny z zajęć edukacyjnych lub oceny zachowania zgodnie z zasadami oceniania wewnątrzszkolnego.
 6. 6.    Jednakowe traktowanie i ocenianie bez względu na wygląd, status rodzinny, społeczny czy status ucznia.
 7. 7.    Znajomość programu nauczania na dany rok szkolny wraz z wykazem lektur poszerzających i pogłębiających jego treść.
 8. 8.    Znajomość wymagań i kryteriów oceniania każdego nauczyciela.
 9. 9.    Reprezentowanie szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i imprezach, zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami.

10. Korzystanie z poradnictwa psychologicznego .

11. Wpływanie na życie szkoły poprzez działalność samorządową i zrzeszanie się w organizacjach uczniowskich działających w szkole.

12. Organizowanie działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami, w porozumieniu z Dyrektorem szkoły.

13. Wybór nauczyciela na opiekuna samorządu uczniowskiego.

14. Redagowanie i wydawanie gazetki szkolnej.

15. Zwracanie się do nauczycieli, wychowawcy i Dyrektora szkoły ze wszystkimi problemami, celem uzyskania pomocy.

16. Odpoczynek w czasie przerw międzylekcyjnych.

17. Odpoczynek w czasie ferii zimowych, świątecznych i wakacji.

18.W przypadku naruszenia praw wynikających ze statutu szkoły i konwencji o prawach dziecka uczeń może samodzielnie lub za pośrednictwem przedstawiciela Samorządu klasowego złożyć skargę :

a)    w przypadku naruszenia praw przez innego ucznia do wychowawcy klasy lub dyrektora,

b)   w przypadku naruszenia praw przez pracownika niepedagogicznego szkoły do wychowawcy klasy,

c)    w przypadku naruszenia praw przez nauczyciela do wychowawcy klasy,

d)   w przypadku naruszenia praw przez wychowawcę klasy do dyrektora.

19.Wszystkie skargi winny być rozpatrywane i rozstrzygnięte na drodze  mediacji.

20.Obowiązek dokumentowania rozpatrywanych skarg spoczywa  na wychowawcy .

21.Uczeń ma prawo odwołać się do Dyrektora szkoły, jeśli uważa sposób rozpatrzenia skargi za niezadowalający.

                                                        

                                                             § 32

WZORZEC OSOBOWY UCZNIA

Uczeń naszej szkoły:

1. Przygotowuje się do zajęć, rozwija intelektualnie :

a)     przynosi na zajęcia szkolne wszystkie potrzebne materiały (książki, zeszyty,

b)   przybory, strój gimnastyczny itp.);

c)     rzetelnie i systematycznie odrabia prace domowe oraz przygotowuje się do

d)   sprawdzianów, prac klasowych itp.;

e)    stara się myśleć kreatywnie i wykorzystywać nabytą wiedzę w praktyce;

f)     chętnie prezentuje efekty swojej pracy (prezentacje klasowe, wystawy, konkursy itp.).

2. Działa w społeczności klasowej i szkolnej:

a)    sumiennie wypełnia powierzone funkcje;

b)    interesuje się wydarzeniami szkolnymi i chętnie w nich uczestniczy;

c)    chętnie i z zaangażowaniem reprezentuje szkołę/klasę w różnych konkursach,

d)   zawodach i wydarzeniach.

3. Jest punktualny :

a)    punktualnie przychodzi na lekcje;

b)   punktualnie stawia się na miejsca zbiórki podczas wyjazdów szkolnych.

4. Jest kulturalny:

a)    wypełnia polecenia nauczycieli oraz pracowników szkoły;

b)   odnosi się do wszystkich pracowników szkoły oraz innych uczniów kulturalnie   i z szacunkiem;

c)    używa zwrotów grzecznościowych: dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję,

przepraszam;

d)   przestrzega zasady – jedna osoba mówi, pozostali słuchają;

e)   posługuje się kulturalną, poprawną polszczyzną (nie używa wulgaryzmów,

przekleństw);

f)    witając osobę dorosłą wchodzącą do klasy, wstaje;

g)   podczas rozmowy z osobą dorosłą nie trzyma rąk w kieszeni;

h)   do szkoły przychodzi ubrany w mundurek;

i)     jest schludny: ma czyste włosy, paznokcie ,jego  mundurek jest czysty                   i wyprasowany,

j)    nie farbuje włosów, nie maluje paznokci, nie robi makijażu,

k)   chłopcy nie noszą kolczyków ani innych metalowych ozdób ;

l)     na rozpoczęcie / zakończenie roku szkolnego i inne uroczystości szkolne

przychodzi w stroju „galowym”;

m)  do szkoły przychodzi ubrany w mundurek;

n)    podczas lekcji i zajęć dodatkowych oraz podczas zajęć organizowanych poza

szkołą nie używa telefonów komórkowych; w wyjątkowych sytuacjach i za zgodą nauczyciela uczeń może korzystać z telefonu ;

 • o)    nie przynosi do szkoły urządzeń elektronicznych np. tabletu, mp3;

p)   godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz, stosuje się do poleceń przewodnika,

nauczyciela i innych opiekunów;

r)    spożywa posiłki podczas przerwy lub w innym czasie do tego wyznaczonym;

s)    szanuje czyjąś / cudzą własność;

 

t)    zachowuje się stosownie do okoliczności.

5. Jest wrażliwy, empatyczny i wyrozumiały:

a)    pomaga słabszym, pokrzywdzonym i potrzebującym;

b)   jest tolerancyjny wobec odmienności drugiego człowieka (wiara, pochodzenie,

sytuacja rodzinna, sytuacja ekonomiczna);

c)    jest uczynny: pomaga kolegom i koleżankom (umie też sam zwrócić się                 o pomoc);

d)   szanuje otaczające go środowisko;

e)   chętnie włącza się w akcje charytatywnych

6. Nie stosuje przemocy fizycznej, psychicznej i słownej:

a)    współpracuje ze wszystkimi;

b)   bawi się z innymi;

c)    zaprasza do zabawy wszystkie chętne dzieci;

d)   konflikty rozwiązujemy słownie, bez agresji;

e)   odnosi się z szacunkiem do rówieśników.

7. Swoim zachowaniem, zabawami nie stwarza zagrożenia dla siebie

i innych:

a)    podczas przerw nie opuszcza terenu szkoły;

b)   oddala się od nauczyciela tylko za jego zgodą;

c)    po skończonych lekcjach, zajęciach dodatkowych udaje się do miejsc,            w których opiekę pełni wyznaczony nauczyciel (sala świetlicowa);

d)   unika niebezpiecznych zabaw, tj. bujanie się na krzesłach, bieganie po

korytarzach;

e)   gra w piłkę tylko w wyznaczonych miejscach (boisko szkolne, sala gimnastyczna);

f)    nie przynosi do szkoły deskorolek, waveboard'ów itp.;

g)   nosi kamizelkę odblaskową;

 

8. Dba o estetyczny wygląd szkoły:

a)    utrzymuje porządek na ławce, w sali, w szatni i w „skrzynkach” klasowych;

b)   szanuje wyposażenie i sprzęt szkolny;

c)    papiery i inne śmieci wyrzuca do kosza.

 

 

MODEL ABSOLWENTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.ŚW.JANA BOSKO

 1. rozumie potrzebę pogłębiania wiedzy o sobie i o świecie;
 2. doskonali swoje kompetencje językowe;
 3. jest wytrwały w dążeniu do celu;
 4. jest samodzielny, kreatywny w myśleniu i działaniu;
 5. jest odpowiedzialny, godny zaufania i sumienny;
 6. radzi sobie z ewentualną porażką, nie boi się podejmować dalszych wyzwań;
 7. przestrzega zasad dobrego wychowania;
 8. dba o estetyczny wygląd i dostosowuje swój ubiór odpowiednio do sytuacji;
 9. dba o swoje zdrowie (wie co sprzyja, a co zagraża zdrowiu);

10. dba o swoje bezpieczeństwo, nie stwarza zagrożenia innym osobom;

 1. aktywnie uczestniczy w życiu społecznym;

12. rozwija swoje pasje i zainteresowania;

13. reaguje na krzywdę innych ludzi;

14. akceptuje samego siebie (swoje mocne i słabe strony);

15. toleruje odmienność drugiego człowieka;

16. zna swoją wartość przy poszanowaniu godności drugiego człowieka.

 

§ 33

 

 1. W przypadku rażącego naruszenia praw wynikających ze statutu szkoły                  i konwencji o prawach dziecka uczeń może  samodzielnie  lub za pośrednictwem przedstawiciela Samorządu klasowego złożyć skargę do Dyrektora szkoły.
 2. Dyrektor szkoły wszczyna postępowanie wyjaśniające zasadność skargi.
 3. Postępowanie wyjaśniające winno zostać zakończone w  terminie  do 7 dni od daty złożenia skargi.
 4. Dyrektor szkoły informuje ucznia o wynikach postępowania wyjaśniającego.
 5. Dyrektor szkoły dokumentuje postępowanie w w/w kwestiach.

 

 

§ 34

Obowiązki ucznia, to:

 

 1. Godne i kulturalne zachowanie w szkole i poza nią, dbanie o piękno mowy ojczystej.
 2. Udział w zajęciach edukacyjnych, przygotowanie si

Opracowanie: szkolnastrona.pl